HEM-TUYEK Yönergesi

HEMATOLOJİ TIPTA UZMANLIK YETERLİK KOMİSYONU
(HEM-TUYEK) YÖNERGESİ
(v2 26.03.2024)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Madde 1-
Amaç:  Hematoloji Tıpta Uzmanlık yeterlik Komisyonu’nun (HEM-TUYEK) amacı; Hematoloji tıpta uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirlenmesi; yeterlik ölçme-değerlendirme yöntemleri aracılığıyla bireysel yeterliğin ölçülmesi ve belgelendirmesi; uzmanlık eğitimi veren birimler için standartlar ve kılavuzlar oluşturulması; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendirilmesi, geliştirilmesi gereken durumların belirlenmesi, giderilmesi için öneriler oluşturulması ve bu bağlamda eğitim birimlerinin akreditasyonunun sağlanmasıdır.
Madde 2- Kapsam:
İş bu yönerge ile HEM-TUYEK’in kuruluş amacı, yetki, görev ve işleyişi düzenlenmiştir.  HEM-TUYEK’in örgütlenmesinde görev alan ve destek veren kişi ve kuruluşları kapsar.
Madde 3- Dayanak:
Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK), Türk Hematoloji Derneğinin (THD) Genel Kurulunun tavsiyesi ve Yönetim Kurulu kararı ile ülkemizde Hematoloji uzmanlık eğitiminin ulusal ve uluslararası standartlarda yürütülmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

HEM-TUYEK, THD Yönetim Kurulu ile eş güdüm içerisinde çalışan bilimsel olarak özerk bir komisyondur.

HEM-TUYEK Yönergesi ilgili alan uzmanlık dernekleri, Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları-Eşgüdüm Kurulu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu güncel mevzuatları dayanak alınarak hazırlanmıştır. Bu komisyonun çalışma ilkeleri yürürlükte olan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”, “Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik (TTB-UDEK)” ve “Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Yönetmeliği ve THD tüzüğü” ile uyumludur.

Madde 4- Tanımlar:
(1) Bu yönergede kullanılan;
a) Dernek: Türk Hematoloji Derneği’ni (THD),
b) Eğitim Birimi: Hematoloji uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınmış, T.C. SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversite Hastanelerini,
c) Eğitim Meclisi: Hematoloji Tıpta Uzmanlık alanında eğitimi yönlendiren meclisi,
ç) Ölçme-Değerlendirme Çalışma Grubu: Yürütme Kurulu tarafından kurulup, üyelerinin yönergeye göre seçtiği çalışma grubunu,
d) Program Değerlendirme Çalışma Grubu: Yürütme Kurulu tarafından kurulup, üyelerinin yönergeye göre seçtiği çalışma grubunu,
e) Program Geliştirme Çalışma Grubu: Yürütme Kurulu tarafından kurulup, üyelerinin yönergeye göre seçtiği çalışma grubunu,
f) Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu: Yürütme Kurulu tarafından kurulup, üyelerinin yönergeye göre seçtiği çalışma grubunu,
g) Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Çalışma Grubu:
ğ) Hematoloji Uzmanları Çalışma  Grubu:
h) Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK): T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı ana dal/yan dal uzmanlık eğitimini düzenleyen kurulu,
ı) TUKMOS: Tıpta uzmanlık kurulu müfredat oluşturma standartlarını,
i) TUYEK: Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulu’nu,
j) Uzman: Hematoloji uzmanını,
k) Uzmanlık Eğitimi: Hematoloji tıpta uzmanlık eğitimini,
l) Uzmanlık Öğrencisi: Hematoloji Yan Dal Uzmanlık eğitimi alan kişiyi tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM
HEM-TUYEK Eğitim Meclisi ve Yürütme Kurulu, Görevler, Çalışma İlkeleri, Çalışma Grupları

Madde 5- (1) Eğitim Meclisi ve Yürütme Kurulu:
HEM-TUYEK in yapısı aşağıdaki kurul ve çalışma gruplarından oluşur;
Eğitim Meclisi (HEM-TUYEK-EM), Yeterlik Komisyonu Yürütme Kurulu (HEM-TUYEK-YK), Program Değerlendirme (Akreditasyon) Çalışma Grubu (HEM-TUYEK-PDÇG), Program Geliştirme Çalışma grubu (HEM-TUYEK-PGÇG), Ölçme-Değerlendirme Çalışma grubu (HEM-TUYEK-ÖDÇG), Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma grubu (HEM-TUYEK-STEÇG), Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Çalışma grubu (HEM-TUYEK-TUÖÇG)
(2) Eğitim Meclisi (HEM-TUYEK-EM)
Aidatını düzenli ödeyen dernek üyeleriyle birlikte hematoloji uzmanı olan aşağıda tanımlanan özellikleri taşıyan kişiler Eğitim Meclisini oluşturan doğal üyelerdir. Eğitim Meclisi üye listesi her toplantı öncesinde Yeterlik Komisyonu Yürütme Kurulu tarafından güncellenerek Yeterlik Komisyonu internet sayfasından ilan edilir.
–  Devlet-Vakıf Üniversiteleri ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde akademik unvanla (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) görev yapan hematoloji uzmanları,
– Hematoloji uzmanı olmuş ya da Ulusal Hematoloji yeterlik sınavına girerek yeterlilik belgesi almış kişiler,
– Tanımlanan özellikleri taşıyan emekli hematoloji uzmanları
2.a) Eğitim Meclisinin Görevleri:
Yeterlik Komisyonunun ana karar organıdır. Eğitim Meclisi en az iki yılda bir Yeterlik Komisyonunun önerisi ve daveti ile toplanır.
Toplantı günü Ulusal Hematoloji Eğitim Günü olarak kabul edilen 22 Eylül gününde olanaklar dahilinde öncellikle yüz yüze olmaz ise çevrim içi yapılır. Olağan üstü durumlarda Yürütme kurulunun önerisi ile iki yıldan önce de toplanabilir. Eğitim Meclisi Hematoloji Tıpta Uzmanlık Eğitimi standartlarının belirlenmesi, güncellenmesi, bu standartlara uygun müfredat oluşturulması, müfredatın hematoloji eğitimi veren kurumlar tarafından uygulanmasının sağlanması, kurumların verdikleri hematoloji eğitiminin ve bireysel hematoloji yeterliğinin ölçülmesi/değerlendirilmesi/yükseltilmesi konularında Yeterlik Komisyonuna bilimsel veriler ve geçerli mevzuatlar çerçevesinde önerilerde bulunur.
Eğitim Meclisi Yeterlik Komisyonu Yürütme Kurulu’na seçilecek üyeleri saptar veya çalışma gruplarına üye seçimi yetkisini Yürütme Kuruluna devreder. Yetki devri Eğitim Meclisi toplantısında alınır. Ayrıca, Yeterlik Komisyonuna mevcut Çalışma Gruplarının işleyişi, yeni Çalışma Guruplarının oluşturulması/içeriğinin belirlenmesi, Çalışma Gruplarında yer alacak üyeler hakkında Yeterlik Komisyonu Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
Eğitim Meclisi toplantı gerekçesi ve gündemi Yeterlik Komisyonu Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır. Genel toplantı kuralları çerçevesinde toplantı düzenlenir. Yürütme Kurulu ve çalışma grupları toplantıları sanal ya da fiziki olarak yapılabilir.

(3) Yeterlik Yürütme Kurulu (HEM-TUYEK-YK):
Yeterlik Yürütme Kurulu Eğitim Meclisi tarafından önerilen altı (6) üye ve THD Yönetim kurulundan bir (1) üye olmak üzere yedi (7) asıl üyeden ve yedi (7) yedek üyeden oluşur ve Eğitim Meclisi Genel Kurulu tarafından atanır. Yeterlik Yürütme Kurulu 2 (iki) yıllık bir dönem için atanır. Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir ikinci başkan (başkan yardımcısı) ve bir sekreter (raportör) seçer; başkan, başkan yardımcısı ve sekreter iki (2) dönemden daha fazla göreve devam edebilirler. Bu kurulda görev alacak kişiler eğitim kurumlarında en az iki (2) yıldır aktif eğitici durumunda olmalıdırlar. THD Yönetim Kurulundan gelen Üye Yeterlik Yürütme Kurulunda Başkanlık, Başkan Yardımcılığı veya Sekreterlik görevlerinde bulunamaz.
Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki (2) kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Kendi isteği ile veya yürütme kurulunun kabul ettiği gerekçelerle ayrılan üyenin yerine sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Yürütme Komisyonuna danışmanlık yapmak amacı ile Tıp Eğitimcileri, Yan dal uzmanlık öğrencileri, Hematoloji uzmanları ve Meslek örgütü üyeleri görevlendirilebilirler. Danışman üyelerin oy hakkı bulunmaz. Yedek üyeler her toplantıya asil üyeler gibi davet edilir, önerileri alınır, Yürütme Kurulu tarafından ek görevler verilebilir ancak oylama sırasında oy hakları bulunmaz.
3.a) Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri:
1) Yeterlik Yürütme Kurulu, THD Yönetim Kurulu ve Eğitim Meclisi ile eş güdüm içerisinde çalışır. THD dışı diğer derneklerden HEM-TUYEK çalışmalarında yer almak isteyenler olduğunda yönerge değişikliği yapılması için Eğitim Meclisi olağan üstü toplantıya çağırılması gerekir.
2) Yeterlik Yürütme Kurulu bireysel yeterlik ve kurumsal akreditasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde Eğitim Meclisi’nin de önerilerini alarak Çalışma Grupları oluşturur. Her Çalışma Grubunda koordinasyonun sağlanması ve eş güdüm içinde çalışılabilmesi için bir Yürütme Kurulu üyesi görevlendirir. İhtiyaç durumunda Çalışma Gruplarının seçtiği temsilciler de Yeterlik Yürütme Kurulu toplantılarına katılır.
3) TTB- TUYEK-UDEK Genel Kurulunda Yeterlik Komisyonunu temsilen Yeterlik Yürütme Kurulu başkanı ve bir temsilcisini görevlendirir.
4) Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yeterlik Yürütme Kurulu yılda en az 4 (dört) kez yüz yüze veya çevrim içi toplanır.
5) Kurulan Çalışma Gruplarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.
6) Eğitim Meclisi toplantılarına gündem hazırlar, toplantılarını organize eder ve çalışma raporunu sunar. Yeterlik çalışma gruplarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır. Alınan kararları dernek yönetim kurulunu bildirir.
7) Uzmanlık dalı ile ilgili eğitimleri planlar ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Eğitim Meclisine sunar. HEM-TUYEK’i ve THD’yi Tıpta Uzmanlık Kurulunda temsil eder.
8) Yeterlik ve akreditasyonlar ile ilgili ileriye yönelik fikir üretme, proje ve yapılanma çalışmaları yapar. Yürütme Kurulunda iki kişi (başkan ve yardımcısı olmak üzere), her çalışma grubunda en az bir yan dal uzmanlık öğrencisi ve uzmanlık eğitimini tamamlayıp yeterlilik belgesi almış en az bir üyenin yer almasını sağlar.
9) Ölçme-Değerlendirme Çalışma Grubu ile iş birliği içinde çalışarak yeterlik sınav tarihleri, giriş ücreti, giriş ölçütlerini belirler; sınava girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir, sınav listelerini oluşturur ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar; sınav değerlendirmesini yaparak sınav sonuçlarını hazırlar. Tüm bu faaliyetlerini duyurulmak üzere Eğitim Meclisi genel kurulunda aktivitelerini üyelere raporlar. Sınavı başarı ile geçenlerin Yeterlik Belgelerini onaylar.
10) Akreditasyon çalışma grubu raporlarını temel alarak gönüllü eğitim kurumlarının akreditasyonunu gerçekleştirir. Belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Eğitim Meclisine ve TTB- TUYEK-UDEK’e bilgi verir.
11) Yılda en az 1 defa sınav tarihlerini ve varsa kurum ziyaret programlarını TUYEK’e bildirir. Hematoloji uzmanlarını TTB-TUYEK-UDEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder. Yeterlik Komisyonu üyelerinin iletişim bilgilerini TUYEK’e bildirimini yapar.
12) Yeterlik Komisyonu, Eğitim Meclisine karşı sorumludur ve Dernek Yönetim Kuruluna bilgi verir.
Madde 6- (1) Yürütme Kurulu Çalışma ilkeleri:
a)  HEM-TUYEK ve çalışma gruplarının ana çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, eğitimin geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması, uzmanların yeterliklerinin belgelendirilmesi/yeniden belgelendirilmesi ve eğitim kurumlarının uzmanlık eğitimi programlarının akreditasyonunun sağlanmasıdır. Yeterlik Komisyonu ve çalışma grupları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler. HEM-TUYEK tüm çalışmalarını “Gizlilik ve Etik Kurallar” belgesinde yer alan içeriğe uygun olarak yürütmek zorundadır.
b) Yeterlik Komisyonu, THD Yönetim Kurulu ile eş güdüm içinde çalışan ancak karar ve faaliyetlerinde özerk olan bir belgelendirme ve akreditasyon komisyonudur.
c) Dernek yönetim kurulundan bir üye Yeterlik Komisyonu Yürütme Kurulunda görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanı sıra THD Yönetim Kurulu ile Yeterlik Komisyonu arasındaki ilişkilerinde eş güdümden sorumludur.
ç) Yeterlik Komisyonu tüm çalışmaları ve harcama kalemleri ile ilgili olarak yılda en az bir kez rapor hazırlayarak THD Yönetim Kuruluna bilgilendirme yapar ve yıllık bütçe/ek bütçe talebinde bulunur. Yeterlik Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar, talep edilen ihtiyaç kalemleri THD Yönetim Kurulunca görüşülüp incelenir ve Yeterlik Komisyonu için yıllık bir bütçe (gereğinde ek bütçe) belirlenerek onaylanır. Yeterlik Komisyonuna ait giderler bu bütçeden karşılanır.
d) HEM-TUYEK’in tüm çalışmaları, belgelendirme ve akreditasyon standartlarını oluşturma, uygulama ve ilişkili süreçleri açıklık, eşitlik ve adalet ilkeleri gözetilerek gerçekleştirilir. 
e)  HEM-TUYEK Yürütme Kurulu, görev ve sorumluluklarının denetimi Hematoloji Eğitim Meclisi tarafından yapılır ve THD Yönetim Kuruluna bilgi verilir.
f) Şeffaflık ve etik ilkelere dikkat ederek, görsel/işitsel yöntemler kullanarak faaliyetleri konusunda Eğitim Meclisi ve Dernek üyelerini bilgilendirir. Bilgilendirme faaliyetleri internet sayfası/elektronik iletişim araçları ile yapılır.
Madde 7- (1) Program Değerlendirme (Akreditasyon) Çalışma Grubu (HEM-TUYEK-PDÇG):
Program Değerlendirme Çalışma Grubu, uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 3 (üç) yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan Dr. Öğr. Üyesi, Doçent ve Profesörlerden veya bu kadroların emeklileri arasından seçilen altı (6), HEM-TUYEK Yürütme Kurulu’ndan bir (1), Hematoloji uzmanlık eğitimini yeni tamamlamış bir (1) ve halen Hematoloji Uzmanlık eğitimi devam eden ikinci yıl öğrencisi bir (1) üye dahil olmak üzere toplam 9 (dokuz) asil ve 6 (altı) yedek üyeden oluşur.
PDÇG (Akreditasyon) Eğitim Meclisi ve/veya HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından iki yıl süre için atanır. Bir üye en fazla 4 dönem görev yapar. Çalışma Grubu kendi arasında bir başkan ve bir/iki raportör seçer; başkan ve raportör(ler) en çok 4 (dört) dönem göreve devam eder. HEM-TUYEK Yürütme Kurulu üyesi başkanlık veya sekreterlik görevinde bulunamaz. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına 2 (iki) kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.  Kendi isteği ile veya Yürütme Kurulunun kabul ettiği gerekçelerle ayrılan üyenin yerine sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Program Değerlendirme Çalışma Grubu yıllık toplantı sayısına bağlı kalmaksızın, ihtiyaç olduğunda yüz yüze veya çevrim içi toplantı organize eder. PDÇG, HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna karşı sorumlu olup, belirli aralıklarla çalışmaları ile bilgilendirme raporları hazırlayarak HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna sunar. Yedek üyeler her toplantıya asil üyeler gibi davet edilir, önerileri alınır, Yürütme Kurulu tarafından ek görevler verilebilir ancak oylama sırasında oy hakları bulunmaz.
(2) Program Değerlendirme (Akreditasyon) Çalışma Grubunun Görevleri:
Tıpta Uzmanlık Kurulunda onaylanmış Hematoloji Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir program değerlendirme (akreditasyon) süreç mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur
– HEM-TUYEK tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin bilgi, beceri, tutum ve davranış ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi) varlığını ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı
– Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu 
– Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği
-Hizmetin büyüklüğü ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı
– Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi)
-Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı
– Güncel “Hematoloji Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumlar için Ulusal Standartlar” çerçevesinde gönüllü olan eğitim birimlerinin başvurularını-öz değerlendirme raporlarını değerlendirir, uygun olanlar için yerinde ziyaret programı ayarlar ve standartlara uygunluk açısından değerlendirme yapar. Geliştirilmesi gereken yönleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.
– Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında uygulanıp uygulanmadığını değerlendirir ve akreditasyon raporunda belirtir. Tıpta uzmanlık öğrencisi karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir.
– Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve tıpta uzmanlık öğrencisi karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda ölçme değerlendirme çalışma grubu ile eş güdüm içinde çalışır ve HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna bilgi verir.
– Eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu verir.
– Program Değerlendirme Çalışma Grubunun sorumlulukları, yetkileri, çalışma alanları ve faaliyetlerini içeren bir yönerge hazırlar ve faaliyetlerini bu yönergeye göre yürütür; gereğinde yönergeyi günceller.
Madde 8- (1) Program Geliştirme Çalışma Grubu (HEM-TUYEK-PGÇG):
Program Geliştirme Çalışma Grubu, uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 3 (üç) yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan Dr. Öğr. Üyesi, Doçent ve Profesörlerden ve bu kadroların emeklileri arasından seçilen on iki (12), HEM-TUYEK Yürütme Kurulundan bir (1), Hematoloji uzmanlık eğitimini yeni tamamlamış iki (2) ve halen Hematoloji Uzmanlık eğitimi devam eden ikinci yıl öğrencisi 2 (iki) üye dahil olmak üzere toplam 17 (on yedi) asil üyeden oluşur.
Program Geliştirme Çalışma Grubu, Eğitim Meclisi ve/veya HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından iki yıl süre için atanır. Bir üye en fazla 2 dönem görev yapar. Çalışma Grubu kendi arasında bir başkan ve bir/iki raportör seçer; başkan ve raportör(ler) en çok 2 (iki) dönem göreve devam eder. HEM-TUYEK Yürütme Kurulu üyesi başkanlık veya sekreterlik görevinde bulunamaz. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına 2 (iki) kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.  Kendi isteği ile veya Yürütme Kurulunun kabul ettiği gerekçelerle ayrılan üyenin yerine sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Tıbbi Patoloji, Tıbbi Genetik ve Laboratuvar konusunda deneyimli üyelerin Çalışma Grubunda yer almasına özen gösterilir. İhtiyaç duyulduğundan Tıp Eğitimcileri, lisans öğrencileri ve meslek örgütlerinden danışman üye daveti yapılabilir. Ancak danışman üyelerin oy hakkı bulunmaz. Program Geliştirme Çalışma Grubu yıllık toplantı sayısına bağlı kalmaksızın, ihtiyaç olduğunda yüz yüze veya çevrim içi toplantı organize eder.

(2) Program Geliştirme Çalışma Grubunun Görevleri:
Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek/iyileştirmek” olan Hematoloji Tıpta Uzmanlık Eğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
– Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler –bilgi, beceri ve tutum),
– Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),
– Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),- Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi)

 • Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.
 • Asistan karneleri ve/veya kişisel gelişim dosyalarının (portfolyoların) hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.
 • Gerektiği takdirde HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna danışarak alt çalışma grupları oluşturabilir.
 • Gerektiğinde HEM-TUYEK Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna sunar.
 • HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
 • Program Geliştirme Çalışma grubunun sorumlulukları, yetkileri, çalışma alanları ve faaliyetlerini içeren bir yönerge hazırlar ve faaliyetlerini bu yönergeye göre yürütür; gereğinde yönergeyi günceller.

Madde 9- (1) Ölçme Değerlendirme Çalışma grubu (HEM-TUYEK-ÖDÇG):
Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu, uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 3 (üç) yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan Dr. Öğr. Üyesi, Doçent ve Profesörlerden ve bu kadroların emeklileri arasından seçilen on (10), HEM-TUYEK Yürütme Kurulundan bir (1), Hematoloji uzmanlık eğitimini yeni tamamlamış bir (1) ve halen Hematoloji uzmanlık eğitimi devam eden ikinci yıl öğrencisi 1 (bir) üye dahil olmak üzere toplam 13 (on üç) asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu Eğitim Meclisi ve/veya HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından iki yıl süre için atanır. Bir üye en fazla 2 dönem görev yapar. Çalışma Grubu kendi arasında bir başkan ve bir/iki raportör seçer; başkan ve raportör(ler) en çok 2 (iki) dönem göreve devam eder. HEM-TUYEK Yürütme Kurulu üyesi başkanlık veya sekreterlik görevinde bulunamaz. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına 2 (iki) kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.  Kendi isteği ile veya Yürütme Kurulunun kabul ettiği gerekçelerle ayrılan üyenin yerine sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Tıbbi Patoloji, Tıbbi Genetik ve Laboratuvar konusunda deneyimli üyelerin Çalışma Grubunda yer almasına özen gösterilir. İhtiyaç duyulduğundan Tıp Eğitimcileri, lisans öğrencileri ve meslek örgütlerinden danışman üye daveti yapılabilir. Ancak danışman üyelerin oy hakkı bulunmaz. Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu yıllık toplantı sayısına bağlı kalmaksızın, ihtiyaç olduğunda yüz yüze veya çevrim içi toplantı organize eder.  Yedek üyeler her toplantıya asil üyeler gibi davet edilir, önerileri alınır, Yürütme Kurulu tarafından ek görevler verilebilir ancak oylama sırasında oy hakları bulunmaz.

(2) Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubunun Görevleri:
Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu, görevlerini HEM-TUYEK Yürütme Kurulu, Akreditasyon Çalışma Grubu ve Program Geliştirme Çalışma Grubu ile iş birliği içerisinde yürütür.
Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve HEM-TUYEK Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.
Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptar, organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.
Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, Hematoloji uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak Yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar.
– Tıpta uzmanlık sınavların Hematoloji uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve Ulusal Hematoloji Uzmanlık Eğitim Müfredatında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak [sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri ve tutum) yönelik olmalıdır; sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır; konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu ya da problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır], ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek, 
– Hazırlanan hematoloji tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarının (yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün klinik sınavlar gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları vb.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak, 
– Hematoloji tıpta uzmanlık yeterlik sınavı sonrasında hematoloji tıpta uzmanlık yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir en az başarı düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek, 
– Hematoloji tıpta uzmanlık yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirmek, 
– Hematoloji tıpta uzmanlık yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarı düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlemesi için HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna iletmek. 

 • Gerektiğinde tanısal (reflektif) ve biçimlendirici (formatif) sınavların hazırlanması ve yapılması için eğitim kurumlarına yardımcı olur ve bilgi akışı sağlar. 
 • Sınava kimlerin başvurabileceği, uygulanacak değerlendirme yöntemleri, sınav yeri ve tarihi, sonuç değerlendirme yöntemleri, sonuçların duyurulması gibi başlıklar içeren bir sınav yönergesi hazırlar ve gerektiğinde günceller.
 • Yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirleyerek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarı düzeyi ile karşılaştırarak karar verir ve yeterlik belgelerinin düzenlenmesi için HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna iletir.
 • Sözlü/uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 2 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna önerir.
 • Çalışma grubuna yeni katılan üyelerin ölçme değerlendirme konusunda eğitim almasını sağlar.
 • Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Program Geliştirme Çalışma Grubu ile ortak çalışmalar yapar.
 • Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna sunar.
 • HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
 • Hematoloji tıpta uzmanlık yeterlik sınavı birinci basamağı teorik sınavı geçen aday en fazla 3 (üç) yıl içerisinde pratik sınavlarına girilebilir. 
 • European Hematology Association (EHA) Hematoloji Uzmanlık Yeterlik Sınavının HEM-TUYEK Kuramsal Yeterlik Sınavı ile eşdeğer olduğunu kabul eder.

 

Madde 10- (1) Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu (HEM-TUYEK-STEÇG):
Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu, uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 3 (üç) yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan Dr. Öğr. Üyesi, Doçent ve Profesörlerden ve bu kadroların emeklileri arasından seçilen dokuz (9), HEM-TUYEK Yürütme Kurulundan bir (1), Hematoloji uzmanlık eğitimini yeni tamamlamış iki (2) ve halen Hematoloji Uzmanlık eğitimi devam eden ikinci yıl öğrencisi 1 (bir) üye dahil olmak üzere toplam 13 (on üç) asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubunda çalışacak üyeler Eğitim Meclisi ve/veya HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından iki yıl süre için atanır. Bir üye en fazla 2 dönem görev yapar. Çalışma Grubu kendi arasında bir başkan ve bir/iki raportör seçer; başkan ve raportör(ler) en çok 2 (iki) dönem göreve devam eder. HEM-TUYEK Yürütme Kurulu üyesi başkanlık veya sekreterlik görevinde bulunamaz. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına 2 (iki) kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.  Kendi isteği ile veya Yürütme Kurulunun kabul ettiği gerekçelerle ayrılan üyenin yerine sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Tıbbi Patoloji, Tıbbi Genetik ve Laboratuvar konusunda deneyimli üyelerin Çalışma Grubunda yer almasına özen gösterilir. İhtiyaç duyulduğundan Tıp Eğitimcileri, lisans öğrencileri ve meslek örgütlerinden danışman üye daveti yapılabilir. Ancak danışman üyelerin oy hakkı bulunmaz. Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu yıllık toplantı sayısına bağlı kalmaksızın, ihtiyaç olduğunda yüz yüze veya çevrim içi toplantı organize eder. Yedek üyeler her toplantıya asil üyeler gibi davet edilir, önerileri alınır, Yürütme Kurulu tarafından ek görevler verilebilir ancak oylama sırasında oy hakları bulunmaz.

(2) Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubunun Görevleri:
Hematoloji Uzmanlarının bireysel ve mesleki gelişimini iyileştirmeyi, sağlık hizmet sektörünün örgütlenme ve uygulamalarına bilimsel gelişme ve ilerlemeleri eklemeyi amaçlar.

 • Sürekli tıp eğitimi etkinliklerinin sayısının ve niteliğinin artırılması, alanda çalışan Hematoloji uzmanlarının gereksinimlerinin belirlenmesi, kuramsal, uygulamalı ve e-öğrenme eğitim etkinlikleri düzenlenmesi için ilgili taraflarla iş birliği yapar.
 • Yeterlik Yürütme Kuruluna devama dayalı eğitim ve e-öğrenme etkinliklerinde danışmanlık yapar.
 • Belgelendirme ve yeniden belgelendirme koşulları içerisinde yer alacak sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri kapsamını ve ağırlığını belirleme konularında çalışır.
 • Türk Tabipleri Birliği, Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleksel Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu çalışmalarında Hematoloji uzmanlık alanını temsil eder, alan sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri bilimsel değerlendirilmesine, akreditasyonunu gerçekleştirmede sorumluluk üstlenir.
 • Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu gereksinimler doğrultusunda yılda en az 2 (iki) kez toplanır.

Madde 11- (1) Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Çalışma Grubu (HEM-TUYEK-TUÖÇG)
Hematoloji tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlarda aktif olarak eğitim gören öğrenciler arasından seçilen Dernek üyeleri tarafından oluşturulmuş bir çalışma grubudur. Öğrenci çalışma grubunda Eğitim Kurumlarının temsiliyeti kurumun gönüllü bir öğrencisi tarafından sağlanır.
TUÖÇG çalışmalarını yürütebilmek için gönüllüler arasında seçim yaparak 5 asil ve 5 yedek üye seçerek, Öğrenci Çalışma Grubu Yürütme Kurulunu oluşturur. TUÖÇG yılda bir kez toplanarak üye listesini günceller ve TUÖÇG Yürütme Kurulunu bir yıllığına seçer. Seçilen üyeler onay için HEM-TUYEK Yürütme Komisyonuna sunulur. Aynı gönüllü üyeler Çalışma Grubuna eğitim süresi sonuna kadar tekrar seçilebilir. Asil üyelerden kendi isteği ile ayrılan veya eğitim süresinin bitmesi nedeniyle ayrılan üyeler, temel olarak görevleri bittiği andan itibaren yedek üyelerden birine görev devri yapacak olsalar da 2. Genel kurulda yeni katılacak kişilerden istekli olanlar ya da yüksek katkı sağlaması beklenen kişiler çalışma grubunun onayı ile asil üyeliğe seçilebilir. Yedek üyeler her toplantıya asil üyeler gibi davet edilir, önerileri alınır, Yürütme Kurulu tarafından ek görevler verilebilir ancak oylama sırasında oy hakları bulunmaz.
TUÖÇG Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve raportör seçerler. Başkan olmadığı zaman raportör başkanın sorumluluklarını yüklenir. TUÖÇG Yürütme Kurulu HEM-TUYEK Yürütme Kurulu ve dolayısıyla Eğitim Meclisine karşı sorumludur.
(2) Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Çalışma Grubu Görevleri
HEM-TUYEK çalışma gruplarında çalışacak öğrenci temsilcilerinin seçimleri TUÖÇG tarafından yapılıp, HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna onay için sunulur. Temsilci üyelerin yenilenmesi durumunda seçim aynı usullere göre yapılır.
Hematoloji uzmanlık alanı ile ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve ölçme değerlendirme konularında önerilerini raporlandırarak Hematoloji Tıpta Uzmanlık Komisyonu Yürütme Kuruluna sunar. Değişimlerin gerçekleşebilmesi için geri bildirimlerde bulunulur.
Madde 12- (1) Hematoloji Uzmanları Çalışma Grubu (HEM-TUYEK-HUÇG)
Hematoloji uzmanlık eğitiminin bitirerek diplomasını olan uzmanların oluşturduğu bir çalışma grubudur. Kurumlarının temsiliyeti kurumun gönüllü bir uzmanı tarafından sağlanır.
HUÇG çalışmalarını yürütebilmek için gönüllüler arasında seçim yaparak 3 asil ve 3 yedek üye seçerek, Uzmanlar Çalışma Grubu Yürütme Kurulunu oluşturur. HUÇG yılda bir kez toplanarak üye listesini günceller ve HUÇG Yürütme Kurulunu iki yıllığına seçer. Seçilen üyeler onay için HEM-TUYEK Yürütme Komisyonuna sunulur. Aynı gönüllü üyeler Çalışma Grubuna eğitim süresi sonuna kadar tekrar seçilebilir. Asil üyelerden kendi isteği ile ayrılan veya eğitim süresinin bitmesi nedeniyle ayrılan üyeler, temel olarak görevleri bittiği andan itibaren yedek üyelerden birine görev devri yapacak olsalar da 2. Genel kurulda yeni katılacak kişilerden istekli olanlar ya da yüksek katkı sağlaması beklenen kişiler çalışma grubunun onayı ile asil üyeliğe seçilebilir. Yedek üyeler her toplantıya asil üyeler gibi davet edilir, önerileri alınır, Yürütme Kurulu tarafından ek görevler verilebilir ancak oylama sırasında oy hakları bulunmaz.
HUÇG Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve raportör seçerler. Başkan olmadığı zaman raportör başkanın sorumluluklarını yüklenir. HUÇG Yürütme Kurulu HEM-TUYEK Yürütme Kurulu ve dolayısıyla Eğitim Meclisine karşı sorumludur.
HEM-TUYEK çalışma gruplarında çalışacak uzman temsilcilerinin seçimleri HUÇG tarafından yapılıp, HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna onay için sunulur. Temsilci üyelerin yenilenmesi durumunda seçim aynı usullere göre yapılır.
(2) Hematoloji Uzmanları Çalışma Grubunun Görevleri
Hematoloji uzmanlık alanı ile ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve ölçme değerlendirme konularında önerilerini raporlandırarak Hematoloji Tıpta Uzmanlık Komisyonu Yürütme Kuruluna sunar. Değişimlerin gerçekleşebilmesi için geri bildirimlerde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Uzmanlık Alanı ve Eğitimi
Madde 13- (1)Uzmanlık Alanı: Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından onaylanan ve düzenlenen yan dalı içerir.
(2) Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenmiş olan yan dal eğitim ve öngörülen rotasyon süreleri geçerlidir.
Madde 14- (1) Eğitimin Belgelendirilmesi, Genel İlkeler ve Ölçütler: 
Yan dal uzmanlığı eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.
Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak alınmış uzmanlık belgesine sahip olunması.
Yan dal uzmanlık öğrencisi karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi.
Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu olarak yapıldığının belgelendirilmesi.
Madde 15- (1) Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Sınavları:
Eğitimini Madde 2.6’daki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl tıpta uzmanlık öğrencileri yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan kuramsal sınav kısmına katılabilirler. Beceri ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.
Yeterlik sınavlarının giriş koşulları, kademeleri, yeri ve tarihleri ve yöntemleri sınavdan en az 2 (iki) ay önce duyurulur. Sınav süreci daha önceden hazırlanmış ve onaylanmış ölçme değerlendirme yönergesine uygun olarak yürütülür.

 • Kuramsal (Teorik) Sınav: Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak Yeterlik Sınavları yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava Hematoloji dalında uzmanlığını almış ve Madde 2.6’daki koşulları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Sınav sonuçlarının gizliliğine özen gösterilir ve yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Kuramsal bilgi sınavını geçen adaylar ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu tarafından belirlenir. 

b. Sözlü/Uygulama Sınavı: Uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuvar uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şekilde yılda en az 1 (bir) kez yapılır. Bu sınava kuramsal sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Daha önce teorik sınavdan başarılı olup uygulama sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı izleyen 3 (üç) yıl içerisindeki uygulama sınavlarından birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar uygulama sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda kuramsal sınava ve ardından uygulama sınavına tekrar girmek zorundadırlar. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları gizliliğe özen gösterilerek yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Sınavın şekli ve kapsamı Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu tarafından belirlenir.  TTB-UDEK UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların T.C. Kimlik Bilgileri, sınav tarihi, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir. 

 • Yeterliğin Belgelendirilmesi: Yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav sonucunda “Yeterlik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 5 yıldır ve 5. yılın sonunda “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

       d) Yeniden Belgelendirme: Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yeterlik sınavını başaranlar 5 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaya davet edilir (yeniden belgelendirme süreci ve kuralları ayrı bir yönerge ile belirlenecektir) veya ÖDÇG tarafından hazırlanıp HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanan sınavsız yeniden belgelendirme ölçütlerine göre değerlendirme yapılır.
Madde 16- (1) Yürürlük
Bu yönerge Hematoloji Tıpta Uzmanlık Eğitim Meclisinin 07.03.2022 tarihli birinci toplantısında onaylanarak yürürlüğe giren birinci sürüm yönerge 26 Mart 2024 tarihinde güncellenmiştir.

Madde 17- (1) Yürütme
Bu yönerge Hematoloji Eğitim Meclisi, adına Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK) Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Bu yönergede olmayan durumlar için yeterlik komisyonları/kurullarıyla ilişkili güncel TUK/TTB Mevzuatı dikkate alınır.

Madde 18- (1) Özel Durumlar

 • Yabancı bir ülkede Hematoloji uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar Hematoloji uzmanlığı yeterlik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde sınava girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.
 • Yabancı bir ülkede Hematoloji uzmanlığını tamamlayan ve ilgili ülkenin yeterlik sınavını başarmış adaylar Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonuna başvurarak denklik belgesi isteyebilirler. Belgelerin uygunluğu ÖDÇG tarafından değerlendirilip eşdeğerlik uygunluğu kararı verildiğinde, HEM-TUYEK Yeterlik Kurulunun onayı ile yeterlik belgesi düzenlenir ve TTB-TUYEK kuruluna bilgilendirme yapılır.
 • İlk yeterlik sınavı bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde yapılır. İlk sınav yapılmadan önce Program Geliştirme Çalışma Grubunun eğitim programı geliştirme ve standartları belirleme çalışmalarını tamamlamış olması ve sınavlara başlamak için “olumlu” görüş bildirmesi gerekir.
 • Meslekten men cezası ve Dernek/Kurum Disiplin Kurulundan ceza alanlar Yeterlik Sınavlarına kabul edilmezler.

DUYURULAR

Hematoloji Yeterlilik Belgesi başvuruları HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan belgeler Mart ayı sonunda ilgili kişilerin adreslerine ulaştırılacaktır.

15 Şubat 2023'te II. Eğitim Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. HEM-TUYEK Çalışmaları ve TUKMOS-Hematoloji hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

HEM-TUYEK Çalışma Grupları Faaliyetleri ilgili çalışma grubu sayfalarına eklenmiştir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi 31 Ekim 2022 tarihine kadar geri bildirim butonu üzerinden bize bildirebilirsiniz.