Akreditasyon süreci

HEM-TUYEK

HEMATOLOJİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN DIŞ DEĞERLENDİRME (AKREDİTASYON) SÜREÇ YÖNETİM İLKELERİ

 

 1. Hematoloji eğitimi veren kurumların akreditasyon süreci, Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK) Program Değerlendirme Çalışma Grubunun her yılın başlangıcında açıkladığı takvime göre başlar (Ek-1: Başvuru takvimi).
 2. Akreditasyon için başvuru yapmak isteyen kurum HEM-TUYEK web sayfasında (hemtuyek.org.tr) ilan edilen başvuru formlarını doldurduktan sonra kurum öz değerlendirme raporunu hazırlayarak HEM-TUYEK sekretaryasına göndermesi gerekir. Başvuru evrakları 1 basılı kopya ve 5 elektronik kopya olarak hazırlanmalıdır. Tüm yazışmalar HEM-TUYEK sekretaryası aracılığı ile olacaktır.
 3. Başvuru takviminin sonlanması sonrası ilk iki hafta içinde PDÇG toplanarak her başvuru için çalışma planı, görevlendirilecek üyeler ve ziyaret ekibine karar verir, onay için HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna sunar. Kurumlarla ilgili çıkar çatışması olan üyeler başvuru değerlendirmesi ve kurum ziyaretlerinde görevlendirilmezler.
 4. PDÇG her başvuru için ilgili başvuru evrakları, öz değerlendirme raporları incelenir.

4.a) Başvurusu reddedilen ilgili kuruma, neden ret kararı verildiği gerekçeleriyle birlikte şeffaf bir şekilde yazı ile iletilir. Başvurusu ret edilen kurum ret gerekçelerinin giderildiği kararını verirse bir sonraki başvuru döneminde tekrar başvurabilir. Başvuru sayısı sınırsızdır.

4.b) Başvurusu kabul edilen kurumlara süreç ile ilgili yazılı bilgi verilir.  Varsa tamamlanması gereken belgeler ve ziyaret kararı gibi başlıklar ilgili kuruma bildirilir.  

 1. Başvuru dosyasının değerlendirilmesi sonucunda üç farklı karar alınır.

5.a) Kurumun hazırlamış olduğu öz değerlendirme dosyası uygun bulunarak, kurum yerinde ziyaret edilir.

5.b) Kurum öz değerlendirme raporunda eksiklikler ve/veya maddi hataların varlığında, belgelerin tamamlanma/düzeltilme şansı var ise, kurum bilgilendirilerek bir ay içinde eksik belgelerin tamamlanmasını/düzeltilmesini talep eder. Kurum, belgeleri tamamlamak için bir defalığına mahsus olmak üzere bir ay ek süre isteyebilir. Belgelerin tamamlandığı kanaatine varılırsa yerinde ziyaret kararı verilir.

5.c) Kurum öz değerlendirme raporunda eksiklikler ve/veya maddi hataların varlığında, belgelerin tamamlanma/düzeltilme şansı yok ise, başvuru reddi yapılarak, ret gerekçeleri şeffaf bir şekilde açıklanarak yazı ile ilgili kuruma bildirilir. Kurum hazırlanmış olan ret raporuna isterse, 15 gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz yazısı önce ziyaret ekibi sonrasında PDÇG ve HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. İtiraz kabul edilirse yeni bir ziyaret takvimi hazırlanır ve kuruma bildirilir. İtiraz tekrar ret edilirse, kurum bir sonraki dönem için yeniden başvuru yapabilir.

 1. Ziyaret kararı alınan her kurum için olası iki ziyaret tarihi saptanarak kuruma bilgi verilir. İlgili kurum bir hafta içinde iki tarihten birini HEM-TUYEK sekretaryasına bildirir. Olası ziyaret tarihi ile birlikte ziyaret ekibinde yer alacak üyelerin isimleri, çalıştıkları kurumlar ve iletişim bilgileri de bildirilir. Üyelerle ilgili çıkar çatışması saptayan kurum, üyelere itiraz edebilir. Üye itirazları yazılı olarak bildirilir ve PDÇG itirazları değerlendirerek haklılık payı varlığında yeni üye seçimi yapar ve kuruma bildirir.
 2. Ziyaret programı aksi olmadığı sürece bir olarak planlanır. Ziyaret günü programı ilgili kurum ile paylaşılır (Ek-2. Ziyaret Programı). Ziyaret ekibi ile kurum yetkilisi arasındaki bağlantı Ekip başkanı ve HEM-TUYEK sekretaryası tarafından gerçekleştirilir.
 3. Her başvuru için ayrı bir “Değerlendirme ve ziyaret” ekibi oluşturulur. Ancak, PDÇG kararına göre bir ekip en fazla 3 başvuru için dosyası değerlendirebilir.

7.a) Her ekip 6 (altı) kişiden oluşur.

7.b) Ekip başkanı, kıdemli üyeler arasından seçilir. Ekip başkanı en az beş yıllık profesör veya bu kıdeme eşit sürede hizmet yapmış klinik yöneticileri arasından seçilir.

7.c) Ekip üyelerinden en az biri vakıf üniversitesi/eğitim araştırma hastanesi/afiliye hastanelerden seçilir (3 üye).

7.d) Ekip üyeleri arasında (tercihen uzmanlık eğitiminin son yılında) bir (1) yan dal uzmanlık öğrencisi bulunur.

7.e) Her ziyaret ekibinde mutlaka TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) temsilcisi de olacaktır. Ziyaret ekibi oluşturulurken TTB-UDEK’ e yazılı bilgi verilerek bir temsilci göndermeleri istenir. TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu temsilci ile birlikte ekip üyeleri 6 kişiden oluşur. TTB-UDEK temsilcisinin oy kullanma ve değerlendirme yapma hakkı mevcut değildir. TTB-UDEK temsilcisinin görevi ziyaretin uygun yapılıp yapılmadığının gözlemlenmesidir.

 1. Ziyaret sonrasında üç farklı karar verilebilir.

8.a) Akreditasyon: Akreditasyon uygunluğu ziyaret ekibinin oylaması ile karara bağlanır. Akreditasyon uygunluğu salt çoğunluk ile sağlanır. Ziyaret sonrası ziyaret ekibi PDÇG’ na akreditasyon uygunluğunu gerekçeli bir rapor ile bildirir. PDÇG da değerlendirme sonucunda HEM-TUYEK Yürütme Kuruluna uygunluk bilgisini verir. HEM-TUYEK Yürütme Kurulu onayı sonrası ilgili kurum 6 yıllık (iki eğitim programı süresi) süre ile akredite edilir. İlk Ulusal kongrede belge verilme töreni yapılarak belgeler ilgililere teslim edilir. İlgili kurum üçüncü yılın sonunda “Ara Değerlendirme Raporu” hazırlayarak, HEM-TUYEK sekretaryasına iletmelidir. “Ara Değerlendirme Raporu” hazırlık süreçleri ile ilgili form ve kılavuzlar www.hemtuyek.org.tr adresinde ilan edilecektir.

8.b) Koşullu Akreditasyon: Geliştirilmesi gereken yönlerin veya başlatılmış projelerin eksikliklerinin kısa sürede giderilebileceği düşüncesi varlığında HEM-TUYEK Yürütme Kurulu kararı ile “Koşullu Akreditasyon” kararı verilebilir. Sonuç raporunda koşullu akreditasyon kararını süresi açıkça belirtilir.

8.c) Akreditasyon Reddi: Ziyaret sonrası elde edilen verilerin öz değerlendirme raporu ile çelişmesi durumunda akreditasyon reddi kararı verilebilir. HEM-TUYEK Yürütme Kurulu kararı ile akreditasyon reddi sonuçlandırılır.

 1. Akreditasyon süreci sonlanıncaya kadar kurumlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Ziyaret ekibinin giderlerinin tümü Türk Hematoloji Derneği tarafından karşılanacaktır. THD’nin bütçesinin uygun olmadığı durumlarda giderler ilgili kurumdan talep edilir. Ziyaret Başvuru formlarının ve öz değerlendirme raporlarının hazırlanması, çoğaltılması ve posta giderleri ilgili kurum tarafından karşılanır.
 2. Akreditasyon süresi biten eğitim kurumları isterlerse re-akredite olmak için başvurabilirler. Başvuru süreçleri yeni başvuru süreci olarak değerlendirilmeli, tüm işlemler bu belgede bilgilere göre yürütülmelidir.
 3. Ziyaret edilen kurumların listesi, ziyaret ekipleri, ziyaret sonu raporlar ve HEM-TUYEK Yürütme Kurulu kararları TTB-UDEK’ e HEM-TUYEK sekretaryası tarafından bildirilir.

 

 

 

Ek-1: Akreditasyon Başvuru Süreç Takvimi

 

1-15 Ocak 2023

Akreditasyon Başvuru Formunun Gönderilmesi (Bilgilendirme Eğitim Talebinin Bildirilmesi)

 

1-31 Ocak 2023

Yürütme Kurulu’nun ve Kurumun Durumuna Göre Bilgilendirme Eğitimi (İstek Yapan Kurumlar İçin)

 

15-31 Mart 2023

Kurum Öz Değerlendirme Raporunun Gönderilmesi

 

15-30 Nisan 2023

Başvuru Sonuçlarının Kurumlara Bildirilmesi

 

15-31 Mayıs 2023

Ziyaret Kararı Alınan Kurumlara Ziyaret

 

2-5 Kasım

Akreditasyon Belgelerinin Takdimi (Ulusal Hematoloji Kongresi Ödül Töreni / İlgili Kurumlara Takdim)

 

 

Ek-2.  HEM-TUYEK EĞİTİM KURUMLARI AKREDİTASYONU YERİNDE ZİYARET PROGRAMI

 

Kurum Adı:

 

Kurum Sorumlusu (Dekan/Başhekim):

 

Kurum Sorumlusu İletişim Bilgileri (telefon; e posta)

 

Kurum Eğitim Program Yöneticisi:

 

Kurum Eğitim Program Yöneticisi İletişim Bilgileri (telefon; e posta)

 

Kurum Ziyaret Ekip Üyeleri

Görevi

İsim

Çalıştığı Kurum

E posta ve Telefon

Başkan

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi

 

 

 

TTB-UDEK Temsilcisi

 

 

 

 

Saat

Program

Sonuç

08:30– 09:00

Bilim Dalı Başkanı/ Eğitim Sorumlusu Ziyareti

Ziyaret Ekip Üyeleri

09:00 – 09:30

Açılış Konuşmaları

(Dekan/Başhekim/ Anabilim Dalı Başkanı; Ziyaret Ekip Başkanı

Anabilim Dalı Başkanı ve/veya Diğer Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

09:30-10:30

Kurum Sunumu

Bilim Dalı Başkanı/ Eğitim Sorumlusu

10:30-11:00

Sunum Sonrası Öz Değerlendirme Dosyasının İncelenmesi

Ziyaret Ekip Üyeleri

11:00-12:00

Eğiticiler ile Görüşme

Toplu ve/veya Birebir Görüşme

12:00-12:30

Dekan/Başhekimle Görüşme

 

12:30-13:30

Yemek

 

13:30-14:30

Uzmanlık Öğrencileri ile Görüşme

Toplu ve/veya Birebir Görüşme

14:30-16.00

Eğitim Ortamı ve Birimlerin Ziyareti

Klinik, Poliklinik, varsa KİT Servisi, Terapötik Aferez, Transfüzyon Merkezi, Laboratuvarlar, Radyoloji-Nükleer Tıp, Yoğun Bakımlar vd

16:00-17:00

Ziyaret Ekibinin Gün Sonu Değerlendirmesi ve Çıkış Raporunun Hazırlanması

 

17:00-17:30

Çıkış Raporu Sunumu

İdareciler, Bilim Dalı Çalışanları vd

17:30-18:00

Kapanış

Bilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu

Ziyaret Ekip Başkanı

Dekan/Başhekim

 

 

DUYURULAR

HEM-TUYEK Çalışma Grupları Faaliyetleri ilgili çalışma grubu sayfalarına eklenmiştir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi 31 Ekim 2022 tarihine kadar geri bildirim butonu üzerinden bize bildirebilirsiniz.

15 Şubat 2023'te II. Eğitim Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. HEM-TUYEK Çalışmaları ve TUKMOS-Hematoloji hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Hematoloji Yeterlilik Belgesi başvuruları HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan belgeler Mart ayı sonunda ilgili kişilerin adreslerine ulaştırılacaktır.

SINAV DUYURUSU
Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK) tarafından düzenlenecek olan Hematoloji Yeterlilik Sınavı 29 Nisan 2023 Cumartesi günüHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi binası 1.katta Kuramsal ve Uygulamalı olacak şekilde iki basamaklı yapılacaktır.
Kuramsal Sınav saat 9.30’da, Uygulamalı Sınav ise 13.30’da başlayacaktır.
Sınava son başvuru tarihi 31 Mart 2023’tür.
Sınava hematoloji tıpta uzmanlık eğitiminin son 6 (altı) ayına girmiş veya hematoloji uzmanı belgesini almış hekimler katılabilir.
*Sınava katılım ücretsiz olmakla birlikte adayların konaklama ve yol masrafları kendilerine aittir. Sınava girecek adayların yanlarında kablosuz ağ erişimi olan bilgisayar getirmeleri gereklidir.
*Adayların, Sınav Başvuru Dilekçesi ile birlikte uzmanlığının son 6 ayında olduğunu veya mezuniyetini belgeleyen dokümanları info@hemtuyek.org adresine iletmeleri gerekmektedir.
*Sınav Başvuru Dilekçesi ’ne www.hemtuyek.org adresinden ulaşabilirsiniz.